MSI 兌換專區

15/12/2021 – 31/12/2021 漢科 X EMMA 聖誕優惠
購買漢科產品滿 $4,000 以上
截止兌換時間︰7/1/2022
01/09/2021 – 30/09/2021 參加MSI開學季特賣
最高可獲得 USD $100 STEAM CODE!

MSI 指定產品
截止兌換時間︰14/10/2021
01/09/2021 – 30/09/2021 參加MSI開學季特賣
最高可獲得 USD $100 STEAM CODE!

MSI 指定產品
截止兌換時間︰14/10/2021
24/08/2021 – 14/09/2021 MSI RTX 顯示卡組裝電腦送《Battlefield™ 2042》
RTX3070 / 3070TI / 3080 / 3090 系列顯示卡
截止兌換時間︰07/12/2021